Burdur Ticaret Borsası Akredite Borsadır.

                                                    Burdur Ticaret Borsası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YAYINLANAN AYDINLATMA METNİ

Burdur Ticaret Borsası olarak, tarafınıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu hassasiyet ve Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; kurumumuza ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Siz değerli üyelerimiz/çalışanlarımız/paydaşlarımız/ziyaretçilerimiz/işortaklarımız/müstahsiller tarafından beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına, alınan idari ve teknik tedbirler eşliğinde özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Burdur Ticaret Borsası olarak,müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğugerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

1 – İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

 1. Veri Kategorileri
 2. Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,İmza,Kimlik bilgileri
 3. İletişim Bilgisi: Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi, KEP adresi
 4. İşlem Bilgisi: IP adresi, Çerez kayıtları
 5. Hukuki İşlem: Sözleşme Verileri, Sözleşmelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname,
 6. Finansal Bilgi: Banka Bilgileri, IBAN ve Hesap No
 7. Görsel Bilgi: Kamera Kaydı ( Kamera vasıtası ile alınan görüntü kayıtları hakkında yayınlamış olduğumuz Kamera Aydınlatma Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz)
 8. Verilerin işlenme amaçları

Siz değerli üyelerimiz, ticaret siciline ve esnaf siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler, üye, bursiyer, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Burdur Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. Üyelerimiz, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde; idaremizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek üyelerimize sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, çalışma alanları fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,üyelerimizin, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve üye olmayan firmalarla ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, eğitim, seminer ve diğer organizasyonlarının düzenlenebilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere işlemekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; aşağıda belirtilen durumlarda ise kişisel verileriniz kanunlar gereği açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b)       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden üyeler,çalışanlar ve ziyaretçilere faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, üyelerin, tedarikçilerin ve çalışanların hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amaçları ile, yurt içinde  iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, ve iş ortaklarımız ile, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve/veya yurtdışında yukarıda belirtilen amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

2 – Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 KVKK’nın 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

• Doğru ve gerektiğinde güncel,

• Belirli açık ve meşru amaçlar için,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 kurallarına uygun bir şekilde veri sorumlusu Burdur Ticaret Borsası tarafından işlenecektir.

Burdur Ticaret Borsasının aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

• Borsamız tarafından verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi,

• Borsamız üyeleri, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve üye olmayan firmaların bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

• Talep ettiğiniz veya edeceğiniz tarife ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi,

• Borsamız tarafından yapılmakta olan yayınlar, raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları,

• Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamaları,

• Burs / Staj / İş Başvuru Formları,

• Web sitesi iletişim ve bilgi güncelleme formları,

• Eğitim, seminer, panel katılım formları,

• SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması,

• Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

• Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama,

• Bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

• Tarafınızla imzalanmış olan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi

• Sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini ve benzeri faaliyetler.

3 – Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kurumtarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi Ve Anonimleştirilmesi ile ilgili yayınlamış olduğu Politikaya uygun olarak kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

4 – Kişisel Veri Sahibinin Hakları,

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak  ÖZGÜR MAHALLESİ OTOTAMİRCİLER 5. SOKAK NO: 1/7/3 MERKEZ BURDUR adresine şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan burdurtb@hs01.kep.tr ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurumiçin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.