Şimdi yükleniyor

Mali Politika

BURDUR TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI

Burdur Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit,tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere  1989 yılında kurulmuştur.

Burdur Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır.

MALİ YÖNETİM

Burdur Ticaret Borsasında  Mali kaynakların  yönetimi, izlenmesi ve kontrolü  genel kabul  görmüş muhasebe ilkeleri  , tekdüzen muhasebe sistemi uygulamaları ve zamanında ve doğru mali bilgiler ile sağlanmaktadır. Borsamız, meclisinin onayladığı bir bütçe ile  faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu tarafından her ay olağan bir şekilde aylık kümüle mizan ve bütçe izleme raporu Borsa Meclisine sunulmaktadır. Bütçe, Bilanço, Gelir Gider tablolarının hazırlık aşamalarında ise Hesapları İnceleme Komisyonu  tarafından  Borsa Meclisine  rapor verilmektedir.

Borsamız hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Burdur Ticaret Borsasını ilzam edecek her türlü iş ve işlem Borsa Resmi Mührünün ilavesi suretiyle ,Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcılarından biri ile birlikte Genel Sekreter veya Sayman Üye müştereken yetkilidir.

Burdur Ticaret Borsası Mali Yönetimini 3 başlık altında sınıflandırabiliriz.

A) MUHASEBE  YÖNETİMİ

Burdur Ticaret Borsası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişim  yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma,  özetleme,  çözümleme ve yorumlama  ilkeleri ve yöntemleridir.

AMAÇ – KAPSAM :

Burdur Ticaret Borsası, 5174 sayılı Kanun ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği dahilinde Meclis Kurulunun onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içerisinde faaliyetlerini bütçeye göre yürütmektedir. Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclis kurulu tarafından onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.

UYGULAMA:

Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcılarından biri ile birlikte  Genel Sekreter veya Sayman üyenin müşterek imzaları ile yapılır.

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis Kurulu tarafından tespit edilen  miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

Yine aynı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Burdur Ticaret Borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenlemektedir.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına sistemini kurmuş, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını kurul, komisyon ve ilgililere sunmaktadır.

Burdur Ticaret Borsası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalarını planlamaktadır. Bu plan çerçevesince harcamalarını düzenlemekte ve kaynak-harcama dengesini sağlamaktadır.

RAPORLAMA – DEĞERLENDİRME

5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre: Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.

Oda ve borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.

Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder.

Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

B) FİNANSAL YÖNETİM :

Burdur Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak, repo yaparak değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme komisyonu finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye kaynakların değerlendirilmesi, gelirin artırılması vb. konularda yönetim kuruluna bilgi verir.

C) DENETİM :

Borsamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma gayreti  içindedir. Mali yönetim ve kontrol bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Burdur Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir. Mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğu aylık raporlar halinde sunulmaktadır.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi kurumumuz açısından son derece önemlidir.

Ayrıca Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 61. maddesine istinaden Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.

5174 sayılı kanununun 40. maddesine göre ise yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Yönetmelik 60. maddesine göre Sayman üye her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, Hesapları inceleme komisyonu tarafından ise Meclise  bir rapor halinde bildirilir.

Burdur Ticaret Borsası Mali Yönetim ve Kontrollerin Kapsamı

  • İyi mali yönetim ve kontrol prensiplerinin, karar alma süreçlerine ve yönetime destek sağlayan ilişkili sistemlere, politikalara ve prosedürlere dahil edilmesi,
  • Kurumsal stratejilerin , önceliklerin, amaçların, hedeflerin ve planlanan  performansın duyurulması.
  • Kaynakların izin verilen amaçlar doğrultusunda elde edilmesi, tahsis edilmesi ve bunların kayıplardan korunması amacıyla sistemlerin  oluşturulması ve uygulamaların yürürlüğe konulması.
  • Alınan kararların mali sonuçlarında ve hedeflenen performansta meydana gelen sapmalar hakkında yönetime gerekli güvenilir bilgilerin sağlanması. Mali planda iyileştirici önlemlerin alınabilmesi  amacıyla yapılacak değişikliklerin analiz edilmesi ve bu değişikliklerin belirlenmesi.
  • Devredilen yetkinin  uygulanmasına  kaynakların kullanılmasına ve sonuçlara ulaşılmasına ilişkin hesap verme sorumluluğunun sağlanması amaçları taşımaktadır.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun  22 / 01 / 2023  tarih, 230/12 sayılı kararı ilegüncellenmiştir.

Ömer Faruk GÜNDÜZALP

Yön. Kur.  Bşk.