Şimdi yükleniyor

Oryantasyon Süreci

BURDUR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU MECLİS KURULU VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ ORYANTASYON SÜRECİ


Borsa yetkili organları Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşur. Borsa organ seçimleri Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği olarak 4 yılda bir yapılır. Seçimle gelen organ üyeleri 4 yıl süre ile görev yaparlar. Borsa Meclisi Kurulu meslek guruplarınca 4 yıl için seçilecek üyelerden oluşur. En az 7 meslek gurubu kurulamayan Borsalarda Meclisler Borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri 14 üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir. Meclis kendi üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan, bir veya iki Bakan Yardımcısı seçer. Meclis başkan ve Yardımcıları Yönetim ve Disiplin Kurulu ve üyeliğine seçilemezler. Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen 5 kişiden oluşur. Bir Borsanın Yönetim Kurulu Başkan ver üyeleri aynı zamandan başka bir odanın ya da borsanın meclisinde görev alamaz. Yönetim Kurulu Bakanı ve üyelerini Meclis yargı gözetiminde seçer. Başkan yardımcıları ve sayman üye seçimi yargı gözetiminde olmaksızın Yönetim Kurulu arasında yapılacak seçimle belirlenir. Disiplin Kurulu, meclis tarafından Borsaya kayıtlı olanlar arasından yargı gözetiminde ve gizli oyla dört yıl için seçilen 6 üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler Disiplin Kurulu üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler Disiplin Kurulu üyeliğine seçilemezler. Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen seçilme yeterliliklerin yanında daha özce herhangi bir disiplin veya para cezası almamış olmak ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.   Borsa Meclis ve Disiplin Kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 2 gün içerisinde göreve başlarlar. Organ Üyeleri kendi kurul toplantılarının ilk toplantısında, organ üyeleri kendi aralarında tanışır. Daha sonra Genel Sekreter, Borsa personeli ile organ üyelerini tanıştırır. Organ üyelerinin oryantasyonunun (işbaşı eğitimi) sağlanmasının teminen Genel Sekreter organ üyelerine, kendi kurulu ile ilgili görev ve tanımları ayrıca diğer kanun ve yönetmelikleri ile ilgili bir sunum yapar. Üyelerden gelecek soruları cevaplandırır. Ayrıca Kanun, Yönetmelik ve diğer dokümanları takım halinde her üyeye verir. Daha sonra yapılacak organ toplantılarında üyelerden gelecek Borsanın iş ve işlemleri hakkındaki sorular genel Sekreter tarafından ayrıntılı bir biçimde cevaplandırır.